Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Кратък речникна употребяваните термини

РЕЧНИК

Административен адрес на недвижим имот

Административен адрес на недвижим имот е описанието на неговото местонахождение, което се състои задължително от името на областта, общината и населеното място или селищното образувание и включва наименование на улица, съответно площад или булевард, жилищен комплекс, квартал, номер, вход, етаж, номер на самостоятелен обект в сграда.

Акт за общинска собственост
С акта за общинска собственост общината установява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху недвижими имоти. Актът за общинска собственост е официален документ, съставен от посочени в закона лица по определен ред и установена форма.

Апорт
Непарична вноска, с която едно лице /съдружник, акционер/ участва във формирането на капитала на търговско дружество. Апортът може да бъде под формата на недвижим имот, право на собственост върху търговски марки, промишлени образци, патенти, ноу - хау, лицензии; вземания и ценни книжа и др.

Базисна цена
Нормативно определена цена на имота според Наредба за базисните цени. Базисната цена обикновено е по-ниска от пазарната. На тази цена се предоставят за закупуване имоти на техните наематели.

Временен обект
Сгради и постройки, чието изграждане се разрешава временно за определен срок само в случай предвидени в закон.

Груб строеж
Груб строеж е сграда, на която са изпълнени ограждащите страни и покрива, без или с различна степен на изпълнени довършителни работи.

Данъчната оценка
Данъчната оценка на имотите се определя от данъчен орган по норми, отчитащи вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването.

Единният идентификационен код (ЕИК)
Единният идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ има за цел да идентифицира еднозначно стопанските и другите субекти, осъществяващи дейност на територията на Република България - така, както Единният граждански номер идентифицира физическите лица.

Единен класификатор на населените места (ЕКНМ) е специална кодова книга, в която са описани в номериран списък всички населени места и обекти на административното деление на България.
Тъй като е създадена преди създаването на съвременното административно разделяне на страната (в периода 1972 - 1974 г.), номерацията се формира по остаряла методика (окръзи вместо области, райони и квартали вместо общини). Първоначално първите цифри са съвпадали с пощенския код на съответното административно подразделение, но с течение на годините някогашното улеснение при обработката на различни документи се е изгубило поради практиката да се запазва ЕКНМ номерът независимо от промените в пощенските кодове, а също така и заради присвояване на собствени ЕКНМ кодове на по-малки обекти (военни поделения, училища, министерства, предприятия).
През 1995 г. започва да се извършва преход от ЕКНМ към Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), който официално влиза в сила на 10 август 1999 г. с Решение №565 на Министерския съвет.

Едроплощен кофраж (ЕПК) е технология за строителство на сгради от монолитен стоманобетон. При него се използват кофражи с големината на цяла стена или под на стая и тежки кранове.Относително големият брой монолитни стоманобетонни стени при ЕПК улесняват поемането на сеизмични натоварвания, затова този тип строителство се използва при високи сгради, с които често се и асоциира, но се среща и при ниското строителство. Фасадните и преградните стени се изпълняват от тухли, различни видове строителни блокове, понякога и панели.Основен недостатък на повечето сгради в България, построени с едроплощен кофраж, е липсващата топло- и звукоизолация.

Жилище
Жилище е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди. Всяко жилище трябва да има най-малко едно жилищно помещение (дневна, спалня, детска стая или трапезария), кухня или кухненски бокс, баня, тоалетна и най-малко едно складово помещение в или извън жилището.

Жилищна сграда
Жилищна сграда е сграда, предназначена за постоянно обитаване, състояща се от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ.

Замяна
С договор за замяна страните се задължават да си прехвърлят взаимно собствеността върху вещи или други права, като всеки от заменителите се смята за продавач на това, което дава и за купувач на това, което получава. Замяната е разпоредителна сделка, при която след решение на Общинския съвет и заповед на кмета на общината най-често се заменят недвижими имоти или право на строеж срещу недвижими имоти. Предмет на замяна от страна на общината могат да бъдат само имоти частна общинска собственост и вещни права върху тях. Замяната се осъществява с договор между кмета на общината и лицето, определено с решение на общинския съвет.

Застроена площ
Застроена площ е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж. В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен.

Идеални части
Правото на собственост върху определена вещ може да принадлежи на повече от едно лице. Тогава възникват отношения на съсобственост. Всеки от съсобствениците притежава идеална част от вещта.
Идеална част от недвижим имот може да се продаде на трето лице, само ако останалите съсобственици откажат да я закупят при същите условия. Идеалната част може да стане реална след делба на имота, ако същият е делим.
Изкупуване пo реда на чл.35, ал.1,т.2 от Закон за преобразуване и приватизация на държавни общински предприятия
Право на наемателите и арендаторите с договори за наем или аренда, сключени между 15 октомври 1990 г. и 15 октомври 1993 г., да изкупят без търг или конкурс държавни или общински предприятия и обособени техни части, при условие, че наемното отношение съществува към датата на подаване на предложението за приватизация.

Квартал
Квартал е урегулирана територия, ограничена от улици или от улици и граници на урбанизирана територия, която обхваща един или повече поземлени имоти.

Кинт- коефициент на интензивност на застрояването.
Кинтът , умножен по квадратурата на парцела по нотариален акт ви дава РЗП на сградата, която можете да построите върху парцела. Това не включва помещенията под кота нула и тавански помещения с височина под 1.50 м. Например: Ако имате Кинт =3 и площ на парцела 1000 кв.м. можете да построите сграда с РЗП 3000 кв.м. плюс 1 или няколко етажа под кота нула, плюс таванско помещение. За повече подробности във връзка с въпроса ви, можете да погледнете Наредба № 7.
Съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:
Чл. 10. (1) Показател за интензивност на застрояване (К инт.) на урегулиран поземлен имот е отношението на разгънатата застроена площ (сбор от застроената площ на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена) спрямо площта на имота, изразено в абсолютно число.
(2) В разгънатата застроена площ по ал. 1 се включват и целите площи на балкони, лоджии и тераси в надземните етажи, измерени по външните им очертания, както и застроените площи в подпокривните пространства на сградите, когато не са тавански складови помещения.

Конкурс
При конкурс освен цената има и други изисквания (социални, икономически и т.н.), които следва да са налице, за да се сключи договор. Оценката на спечелилия кандидат е комплекс от повече показатели.

Концесия
Договор за предоставяне на особено право на ползване срещу заплащане върху обекти публична държавна или общинска собственост, или се дава разрешение за извършване на дейности, за които е установен със закон държавен монопол. Сключва се по ред определен със закон. Съдържанието на правото се определя с договора.

Кота корниз (КК)
Това е височината от която трябва да почнеш да скосяваш под 45 градуса покрива-така се смята колко етажа ти влизат. Минималната височина е 2.80. Кота корниз е котата където ти се пресича покривната плоскост със ограждащата стена, но има и условие което казва че може да надвишиш височината над кота корниз ако сгънеш стената под 45 градуса (но не по-високо от 4.50 метра) или ако я дръпнеш назад така че като пуснеш мислена линия под 45 градуса от 10-те метра (ако това ти е ограничението) нагоре над тая линия да няма нищо - това е, а когато правиш стоманобетонен покрив с различни ъгли кота корниз мисля че се води там където започва плоскостта с 45 или по повече градуси

Кота нула (Кота цокъл)
“Кота нула” или “кота цокъл”, това е нивото на пода на първия надземен етаж /първия или приземен етаж/.

Местност
Местност е част от характеристиката на местоположението на имота, според регулационния план.

Настанени по административен ред наематели
1/ нуждаещи се от жилище български граждани, чиято жилищна нужда се установява при условия и ред определени със Закона за общинската собственост; 2/ специалисти работещи в предприятия на бюджетна издръжка за времето докато работят в тях и при условие, че не притежават жилище в съответното населено място; 3/ граждани с отчуждени имоти и др.

Непарични платежни средства
Непарични платежни средства или компенсаторни инструменти са компенсаторните записи, жилищните компенсаторни записи, поименните компенсаторни бонове, инвестиционните бонове. Служат при плащане по приватизационни сделки, когато е предвидена възможността цялата и част от цената по сделката да бъде платена чрез непарични платежни средства.

Неурегулиран поземлен имот
Неурегулиран поземлен имот е имот, който не е урегулиран с подробен устройствен план.

Обекти - Обособена част
Структура в търговско дружество, която може самостоятелно да осъществява стопанска дейност (магазин, ателие, кораб, цех, ресторант, хотел и други подобни), както и незавършен обект на строителството - собственост на търговско дружество.

Общински жилищни имоти
Според предназначението си биват: жилища за отдаване под наем, оборотни жилища, резервни жилища и жилища за продажба.

Общински нежилищни имоти
Незастроени имоти или такива със стопанско предназначение /магазини, складове, тоалетни, трафопостове и др./

Отдаване под наем
Предоставяне от собственика на вещ /недвижим имот/ на друго лице за определен срок и срещу заплащане на определена сума. Имотите частна общинска собственост се отдават под наем чрез търг или конкурс, а в определени случай само с решение на СОС. Имотите публична общинска собственост се отдават под наем по изключение за срок не по дълъг от три години с решение на СОС.

Отчуждаване
При отчуждаване имоти собственост на частни лица принудително преминават в собственост на държавата или общината, когато важни държавни или общински нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин. Собствениците на отчуждените имоти се обезщетяват предварително по пазарни цени с пари или с друг равностоен имот.

Пазарна цена
Цената на даден имот, която се определя според търсенето или предлагането на пазара. Пазарна оценка - оценка направена от лицензиран оценител отчитайки особеностите на имота и конюнктурата на пазара.

Планоснимачен номер
Номер с които се обозначават УПИ и НУПИ, той ги индивидуализира и заедно с квартала и местността по регулационния план ги прави уникални.

Подробен устройствен план (ПУП)
с него се определят улиците, кварталите, поземлените имоти за застрояване или за други нужди без застрояване /напр. паркинги/.

Поземлен имот
Поземлен имот е "парче" земя /част от територия/, определено с граници, съобразно документ за собственост.

Постройка с постоянен статут
Жилищни, производствени, курортни, вилни, обществено обслужващи сгради, изградени в съответствие с Подробния устройствен план за града и предназначението на поземления имот.

Право на ползване
Право да се ползва една чужда вещ /имот/ според предназначението и.

Право на строеж (суперфиция)
Право, по силата на което носителят му може да държи или изгради постройка върху чужда земя и да бъде собственик на постройката, която е изградена или ще изгради в бъдеще. Носителят на правото на строеж може да ползва земята, доколкото това е необходимо за използване на постройката по предназначение.

Преговори
При преговорите страните по сделката се съгласяват за цената и условията, при които ще се прехвърли собствеността.

Преместваем обект
Павилиони, кабини, маси за търговски и други обслужващи дейности, както и елементи на градското обзавеждане /спирки на транспорта, пейки, съдове за събиране на отпадъци, чешми, часовници и др./, които не са трайно свързани с терена.

Преобразуване на публична общинска собственост в частна
Имотите и вещите са престанали да имат предназначението на публична общинска собственост, същите с решение на общинския съвет стават частна общинска собственост.

Приватизация
Приватизация е продажба на държавно или общинско имущество, като дялове, акции или обособени части от държавни или общински търговски дружества; общински нежилищни имоти и не завършени обекти на строителство не включени в имуществото на общински търговски дружества.

Протокол
Протоколът от заседание на общинския съвет документира начина на протичане на заседанието, отразява дебата по точките от дневния ред и отчита гласуването по направените предложения за решения. Протоколът се подписва от председателя на общинския съвет. Протоколите са публични.

Публична общинска и частна общинска собственост
Собствеността на държавата и общините е публична и частна. Публичната общинска собственост, включва имоти за задоволяване на обществени потребности от общинско значение и за осъществяване функциите на органите на метнатата администрация (например улици, площади, паркове и др.). Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. Имотите публичната общинска собственост не могат са се продават, даряват, ипотекират, заменят, не могат да се включват в капитала на търговски дружества.

Разгъната застроена площ (РЗП)
Разгъната застроена площ е сборът от застроените площи на всички етажи. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.

Разпоредителни сделки
Всеки договор, при които имаме прехвърляне на собственост от едно лице на друго - продажба, замяна, дарение, делба или учредяване право на ползване, строеж.

Регулационния план
С регулационния план се регулират улици, пътища и имоти за обекти публична държавна и общинска собственост, урегулират се имоти частна собственост, ако не са били урегулирани и се определя конкретното предназначение на всеки имот, както и застрояването в имотите за застрояване.

Решение на СОС
Решение на СОС е акт, с който органът на местното самоуправление -Столичният общинският съвет, изразява волята си. Решенията се приемат с мнозинство от гласовете на общинските съветници. За приемане на решения за управление и разпореждане с общинска собственост се изисква мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. Решенията се подписват от председателя на общинския съвет. Решенията са публични.

Търг
Търгът представлява тайно или явно наддаване. При процедурата по търг водеща е цената. Този, които предложи най-висока цена, печели.

Търг, конкурс, преговори
Търг, конкурс и преговори са способи, чрез които се определя лицето, с което ще се сключи договор при сделки за продажба на общинско имущество, процедури по приватизация, възникване на наемни правоотношения, право на ползване, право на строеж и др. Използването на един или друг способ обикновено се определя с решение на общинския съвет, а в някои от случаите способът е определен в приети от него правилници и наредби.

Търговско дружество
Обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. В предвидени от закона случаи може да се учреди търговско дружество и от едно лице - еднолично акционерно дружество (ЕАД) или еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).
Общината може да извършва търговска дейност, като учредява търговски дружества с общинско участие. Общината обикновено е акционер, съдружник или едноличен собственик на капитала на търговското дружество.

Урегулиран поземлен имот (УПИ)
Урегулиран поземлен имот или урегулиран имот е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица или път, конкретно предназначение, характер и начин на застрояване. В ежедневието най-често се използва терминът "парцел".

Учредяване право на пристрояване и надстрояване
Право да се пристрои в хоризонтално отношение или надстрои във вертикално отношение съществуваща сграда с цел да се увеличи обема й. Заедно с правото на пристрояване или надстрояване се прехвърля и право на собственост върху общите части от заварената сграда, съответстващи на надстройката или пристройката, както и върху тавански, зимнични и други помещения.

Фирмено дело
Всички търговски дружества, еднолични търговци и фондации подлежат на вписване в окръжен съд при образуването си. За всеки субект, подлежащ на вписване, се образува фирмено дело, към него се прилагат книжа относно вписването, извършени последващи промени и издадените във връзка с вписването и промените съдебни актове. Фирменото дело е съвкупност от дела, свързани с регистърния субект. Номерът на фирменото дело е постоянен и уникален за всеки един регистърен субект. Състои се от две части - първата част е поредният номер по описаната книга на съответния съд, а втората част означава годината на вписване.